Työturvallisuuskurssit

Etusivu | Työturvallisuuskortti | Turvapassit | Hoitoalan työturvallisuus | Turvallisuusalan työturvallisuuskoulutukset | Paloturvallisuus | Työturvallisuuskurssit-sivun INFO

Mitä on Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta. Yritysturvallisuuden muita osa-alueita ovat esim. ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, henkilöturvallisuus, toimitilaturvallisuus ja rikosturvallisuudesta. Työturvallisuutta toteutetaan työsuojelun avulla ja toimintaa ohjaavat mm. työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki.

Kaikki työntekijät ovat toteuttamassa työsuojelua. Työsuojelutoimintaa työpaikalla edistetään työsuojeluyhteistyön avulla. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44) ohjaa eri tahojen osallistumista tähän toimintaan.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Keskeistä työturvallisuudessa on riskienhallinta. Jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta.

Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikkoja perehdyttämään työntekijät työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä käyttämään turvallisia työtapoja. Erityisesti esimiehille on koulutettava myös heidän vastuunsa ja tehtävänsä, jotta he voivat käytännössä johtaa alaistensa työturvallisuutta. Suomessa työturvallisuuskoulutusta järjestävät Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, ammattijärjestöjen koulutuskeskukset, aikuisoppilaitokset sekä asiantuntijayritykset.


Minkälainen on hyvä työturvallisuuskoulutus?

"Työturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta työpaikoilla, huomioida keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta sekä onnettomuustilanteisiin varautuminen."

Hyvä työturvallisuuskoulutus sisältää ennaltaehkäisyn lisäksi koulutusta ja toimintamalleja joiden avulla erilaisista uhka-ja onnettomuustilanteista selvitään jos niihin joudutaan. Hyvä työturvallisuuskoulutus ei ole yleinen ja kaikille aloille suunnattu. Riskit ja uhkatekijät ovat useimmiten työpaikka tai -tehtäväkohtaisia. Koulutuksen tulisi siis aina vastata kohderyhmän tarpeita.